A

Aerosol – vazduh koji sadrži sitne, čvrste ili tečne supstance.
Abiotički faktori – obuhvataju kompleks faktora nežive prirode: klimatske (svetlost,  temperatura, vlažnost), orografske, pedološke i druge koji zajedno sa biotičkim faktorimačine ekološke faktore u okviru kojih se odvija život  organizama.
Akvatični svet – živi svetu vodi.
Akutno  trenutno nastalo.
Antropogen –  sve što potiče od čoveka.
Atmosfera – vazdušni omotač Zemlje.
Atmosferske vode vode koje se nalaze u atmosferi.
Agregat  različiti materijali ili sastavni delovi sjedinjeni u novu celinu.
Adsorpcija proces prianjanja jedne faze uz površinski sloj druge faze.
Apsorpcija proces prodiranja jedne faze u unutrašnjost druge faze.
Agenda 21- Akcioni plan za napredak. Dokument usvojen na Konferenciji Ujedinjenih nacija za životnu sredinu i razvoj (United Nations Conference on Environment and Development -UNCD) u Rio de Ženeiru, 1992. godine; Važno mesto u dokumentu zauzima  obrazovanje za životnu sredinu (poglavlje 36).
Alohtona vrsta – vrsta koju je čovek uneo na područje na kome prirodno nije bila rasprostranjena. 
Autohtona (indigena, aborigina) – koji se nalazi u prirodi u određenom prostoru ili državi, u  okviru svog poznatog prirodnog rasprostranjenja; vrsta prirodno  rasprostranjena na nekom području.
Adaptacija – skup specifičnih reakcija na dejstva spoljašnje sredine zahvaljujući kojima  organske vrste opstaju u prirodi pod uslovima koji se stalno menjaju.
Albedo – izražava procenat odbijene od ukupno primljene radijacije na površini lista. Ovaj procenat varira u zavisnosti od ekoloških tipova biljaka. 
Arboretum – bašta sa zbirkom domaćih i često stranih vrsta drveća razvrstanih po taksonomskim ili ekološkim principima u cilju prikazivanja ili u edukativne svrhe.
Anaerobi – organizmi koji žive u uslovima bez kiseonika.
Aerobi – organizmi koji žive samo u prisustvu kiseonika.
Antibiotici  supstance biološkog porekla koje sprečavaju razmnožavanje određenih mikroorganizama ili ih uništavaju.
Antioksidansi  hemijske materije koje sprečavaju promenu boje hrane ili užeglosti masti.
Azbest – vlaknasti mineral visoko otporan na temperaturu; njegovom primenom može da se zagadi vazduh ili voda.

Aklimatizacija – prilagođavanje organizama na promene u životnoj sredini, naročito u pogledu promena klimatskih uslova.

Ambijent skup uslova u životnoj sredini koja okružuje neki organizam .
Ambalažni otpad je ambalaža preostala nakon raspakivanja proizvoda, a obuhvata sve proizvode, koji služe za zaštitu, rukovanje, plasman i prodaju drugog proizvoda.
Arhuska konvencija – konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i dostupnosti pravosuđa u oblastima koje se tiču životne sredine; usvojena je 1998. godine na Četvrtoj ministarskoj konferenciji.
Anaerobna digestija – Jeste proces u kojem se biorazgradivi materijal razgrađuje u odsustvu kiseonika.
Reference:
Dragan Marković – Dragan Veselinović * Verica Tomić – Verica Agatonović – Malinović
Ispitivanje tla, vode i vazduha
udžbenik za II razred srednje škole 
Godina izdanja: 2008
 
Izdavač: Zavod za udžbenike Beograd 
Dragan Veselinović* Dragan Marković * Verica Agatonović-Malinović * Verica Tomić 
Izvori zagađenja životne sredine udžbenik za II razred srednje škole 
Godina izdanja: 2008
Izdavač: Zavod za udžbenike
Dr IVO SAVIĆ – mr VELJKO  TERZIJA 
EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
za prvi razred  srednjih stručnih škola
zavod za udžbenije Beograd
Advertisements