B

Biološko zagađivanje – zagađivanje mikroorganizmima, parazitima i mikotoksinima.
Biosfera – prostor na Zemlji naseljen živim organizmima.
Biotop površina na kojoj se nalazi biocenoza.
Biocenoza – zajednica organizama koji nastanjuju istu teritoriju (biotop).
Bojni otrovi – hemijska ratna sredstva za delovanje na živu silu.
Bioindikatori zagađenja životne sredine – Biljne i životinjske vrste koje svojim  habitusom ili fiziološkim procesom pokazuju specifičnu reakciju na datu zagađujuću supstancu, na osnovu čega se ta supstanca detektuje u sredini. 
Biološki resursi organizmi ili njihovi delovi, populacije ili bilo koja druga biotička komponenta   ekosistema, koja ima aktuelnu ili potencijalnu upotrebnu vrednost za ljudski rod.
Biom – Kompleks srodnih ekosistema koji se nalaze u različitim odnosima međusobne povezanosti i uslovljenosti. Ekosistemi i biomi se ujedinjuju u biocikluse. 
Biotehnologija – svaka primena tehnologije koja koristi biološke sisteme, žive organizme ili njihove   proizvode, s ciljem proizvodnje produkata za posebne namene. 
Biohazardni otpad – kategorija opasnog otpada koja uključuje opasan otpad iz bolnica i drugih zdravstvenih ustanova, istraživačkih postrojenja, laboratorija, veterinarskih ustanova, farmi, uključujući infektivni otpad, patoloski otpad, oštre predmete, farmaceutski otpad, genotoksični otpad, hemijski otpad idr. 
Bekerel – jedinica za merenje radioaktivnosti radioaktivnog izvora.
Bel jedinica za merenje jačine zvuka.
Biorazgrađujuće materije materije koje se mogu razgraditi bez učešća čoveka, uz aktivnost mikroorganizama .
Biogas – gas koji nastaje pri anaerobnom razlaganju organskih materija u prirodi ili pri anaerobnoj obradi otpadnih voda sa visokim sadržajem organske materije, otpadnih bioloških muljeva ili u sanitarnim deponijama komunalnog čvrstog otpada (deponijski gas); osnovni su mu sastojci metan i ugljen-dioksid. 
Biološki ciklus – sveukupnost stadijuma kroz koji prolazi živi organizam počev od začetka do nestanka. 
Biorazgradivi otpad – jeste otpad koji je pogodan za anaerobnu ili aerobnu razradnju, kao što su hrana, baštenski otpad, papir, karton.
Reference:
 
Dragan Marković – Dragan Veselinović * Verica Tomić – Verica Agatonović – Malinović
Ispitivanje tla, vode i vazduha
udžbenik za II razred srednje škole 
Godina izdanja: 2008
 
Izdavač: Zavod za udžbenike Beograd 
 
 
Dragan Veselinović* Dragan Marković * Verica Agatonović-Malinović * Verica Tomić 
Izvori zagađenja životne sredine udžbenik za II razred srednje škole 
Godina izdanja: 2008
Izdavač: Zavod za udžbenike
 
  
Dr IVO SAVIĆ – mr VELJKO  TERZIJA 
EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
za prvi razred  srednjih stručnih škola
zavod za udžbenije Beograd
Advertisements