Medicinski otpad

Ubrzani način života i današnje obaveze nam ne ostavljaju mnogo prostora da razmišljamo o tome gde zavšava i šta se radi sa komunalnim, poljoprivrednim ili tek medicinskim otpadom. Srećom postoje osobe, organizacije, uprave koje se trude da što bolje obavljaju taj posao.

Medicinski-otpad
Izvor: https://www.energetskiportal.rs

Medicnski otpad predstavlja sav otpad koji je nastao u zdravstvenim ustanovama, vrlo je raznovrstan i ukoliko se ne skladišti, transportuje i odlaže na ispravan način dovodi do zagađenja životne sredine, ali i do širenja zaraza čime se ugrožava zdravlje živih bića. 

Količine medicinskog otpada zavise od veličine institucije, broja pacijenata, njihove bolesti, broja zaposlenih…

Trenutno ne postoji sistem upravljanja medicinskim otpadom i većina zdravstvenih ustanova ne postupa sa otpadom na adekvatan način. Najčešće se  opasan otpad odlaže sa ostalim otpadom u neadekvatne kontejnere koji se nalaze u neograđenom prostoru. 

Medicinski otpad
Izvorhttp://www.ozon.org.me

Polazeći od posledica negativnog uticaja medicinskog otpada treba definisati šta je osnovni cilj, kako postići kvalitetno upravljanje otpadom, koje su metode, ali i koje su posledice lošeg upravljanja otpada. Imajući u vidu tehnologije, obrazovane osobe imamo mogućnost da bolje upravljamo sa medicinskim otpadom. 

Pre neko što navedemo koji su preduslovi za dobro upravljanje medicinskim otpadom upoznajmo se sa nekim vrstama medicinskog otpada i načina njihovog odlaganja. 

Medicinski otpad
Izvor: http://www.iswa.org/
Prema osnovnim karakteristikama opasan medicinski otpad može se podeliti na sledeće grupe: 
 1. Infektivni otpad – je otpad koji zbog  patogenosti i broja mikroorganizama, predstavlja rizik po zdravlje ljudi;
 2. Radioaktivni otpad;
 3. Farmaceutski otpad;
 4. Oštri predmeti- jesu predmeti ili materijali koji mogu izazvati posekotine ili ubodne rane, bez obzira da li su bili u kontaktu sa pacijentom ili infektivnim materijalom;
 5. Hemijski otpad jeste otpad u gasovitom, tečnom i čvrstom stanju koji ima opasne karakteristike, a naročito: toksičnost, korozivnost, zapaljivost, eksplozivnost, cito ili genotoksičnost i dr;
 6. Otpad koji sadrži teške metale;
 7. Ostali opasan medicinski otpad – jeste otpad iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita i/ili sa drugih mesta u kojima se pružaju zdravstvene usluge, iz dijagnostike, eksperimentalnog rada, laboratorija, čišćenja, održavanja i dezinfekcije prostora i opreme (hemijski otpad, otpad sa visokim sadržajem teških metala i otpadne boce pod pritiskom).
Ukoliko otpad ima neka od sledećih opasnih svojstava preko utvrđenih graničnih vrednosti, smatra se opasnim: 
 • H1 Eksplozivan
 • H2 Oksidira
 • H3-A Jako zapaljiv (tačka paljenja ispod 21°C)
 • H3-B Zapaljiv (tačka paljenja između 21°C i 55°C)
 • H4 Iritirajući
 • H5 Štetan
 • H6 Toksičan
 • H7 Kancerogen
 • H8 Korozivan
 • H9 Infektivan
 • H10 Toksičan za reprodukciju
 • H11 Mutagen
 • H12 Supstance i preparati koji ispuštaju toksične gasove u dodiru s vodom, vazduhom ili kiselinom
 • H13 Supstance i preparati koji ispuštaju ceđ sa nekim od gore opisanih svojstava
 • H14 Ekotoksičan .

 

Farmaceutski otpad 

Farmaceutski otpad predstavlja sve lekove, uključujući i primarnu ambalažu, kao i sav pribor korišćen za primenu takvih proizvoda,  a koji su postali neupotrebljivi zbog isteka roka upotrebe, neispravnosti u pogledu njihovog propisanog kvaliteta, kontaminirane ambalaže, prolivanja, rasipanja, neupotrebljeni, vraćeni od strane krajnjih korisnika, ili se ne mogu koristiti iz drugih razloga. Ovaj otpad može biti:

– potencijalno opasan farmaceutski otpad jeste otpad koji predstavlja rizik u slučaju kada se njime nepropisno upravlja i zahteva postupke propisane za upravljanje opasnim otpadom i

– opasan farmaceutski otpad jeste otpad od lekova i dezinficijenasa koji sadrže teške metale, kao i lekova čiji se sastav ne može utvrditi, a koji zbog svog sastava zahteva posebne postupke tretmana.

Citotoksični i citostatski otpad

Ovoj kategoriji pripada svaki farmaceutski proizvod koji ima jedno ili više opasnih svojstava (toksično, kancerogeno, toksično za reprodukciju, mutageno). Tu mogu spadati i lekovi iz određenih farmaceutiskih klasa, kao što su antineoplastični agensi, antivirusni lekovi, imunosupresivi, niz hormonskih lekova i ostali.

 Ambalažni otpad 

Medicinski otpad u velikoj meri čini ambalažni otpad, koji takođe može biti opasan. Od ambalažnog otpada najčešće se sreću plastične kese, posude, kante, špricevi… 

Radi lakšeg razdvajanja i sakupljanja nastalog medicinskog otpada u kontejnere propisanih boja i tipova, medicinski otpad je sortiran u pet kategorija na sledeći način:
 • Grupa A – ljudsko tkivo koje se može identifikovati, krv, životinjski leševi i tkivo iz veterinarskih centara, bolnica ili laboratorija, zaprljani hirurški zavoji, brisevi i ostali slični zaprljani otpad, ostali otpadni materijali, npr. od zaraznih bolesti, isključujući one iz grupa B – E;
 • Grupa B – odbačene igle od injekcija, ampule, slomljeno staklo ili bilo koji drugi zagađeni oštri instrumenti ili predmeti koji se bacaju;
 • Grupa C – mikrobiološke kulture i potencijalno infektivan otpad iz laboratorija za patologiju i drugih laboratorija zdravstvene zaštite ili istraživanja;
 • Grupa D – lekovi ili drugi farmaceutski proizvodi;
 • Grupa E – predmeti koji su iskorišćeni za bacanje urina, izmeta ili drugih telesnih sekreta ili ekskreta koji ne spadaju u Grupu A; ovo uključuje podloge za kible koje se bacaju, uloške za inkontinenciju, stoma vrećice i posude za urin; tamo gde se proceni da ne postoji rizik od infekcije.
Tabela razvrstavanja medicinskog otpada
     Tabela razvrstavanja medicinskog otpada po bojama                               Izvor: http://obradovicz.blogspot.rs

Ambalaža za medicinski otpad (kutije, kese, kontejneri) mora biti izrađena tako da: 

 1. Svojim karakteristikama (boja, oblik, veličina) omogućava i olakšava razvrstavanje na mestu nastanka;
 2. Nepropusna za tečnosti, onemogućava ispadanje ili prolivanje sadržaja; 
 3. Onemogućeno neovlašćeno otvaranje posuda i kontejnera pri daljem postupanju ili obrađivanju; 
 4. Pri obrađivanju ne zagađuje okolinu;
 5. Posude za oštre predmete moraju biti neprobojne za sadržaj pri normalnim uslovima postupanja, napravljene tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja ili ozleđivanje i prenos infekcija na osobe koje upotrebljavaju posude ili postupaju sa otpadom;
 6. Ambalaža za skladištenje mora biti označena natpisom opasan medicinski otpad sa naznakom o vrsti otpada
 7. Ambalaža koja se koristi višekratno su posude i kontejneri od metala i plastike koji omogućavaju adekvatno pranje i dezinfekciju. 

Svaka zdravstvena ustanova trebala da ima odvojeni prostor u kojem se prikuplja i odlaže medicinski otpad ali i posebno označene kontejnere. Taj prostor bi trebao biti dostupan samo osoblju koje rukovodi sa otpadom i brine se za njegovo skupljanje  i osoblju koje taj otpad dovozi na dalju obradu. 

Patoanatomski otpad 

Ovaj otpad se sastoji od prepoznatljivih delova tela, organa i/ili tkiva. Trebalo bi da bude odvojen, obeležen, stavljen u braon plastične kese i treba da se bezbedno čuva u rashlađenoj sredini  pre nego što ga nadležne osobe odnesu van zdravstvene ustanove radi konačnog uklanjanja. 

Radioaktivni otpad 

Radioaktivni otpad  uključuje čvrste, tečne i gasovite materije kontaminirane radionuklidima. Nastaje kao rezultat procedura kao što su analiza telesnih tkiva i tečnosti, in-vivo snimanje organa, lokalizacija tumora i razna ispitivanja i terapeutski postupci. 

Transport medicinskog otpada

Nakon što je prikupljen opasan otpad se razvrstava, pakuje, obeležava i kao takav  se transportuje specijalnim vozilima. Opasan otpad prevozi lice koje ima dozvolu za to.

Sakupljanje i transport opasnog medicinskog otpada, nastalog pri obavljanju kućne nege i ostalih sličnih aktivnosti, pri kojima nastaje medicinski otpad, može se vršiti i putničkim vozilima zdravstvenih službi koje vrše navedene delatnosti, ukoliko je:

1) Količina otpada, koja se prevozi, manja od 25 kg;

2) Medicinski otpad upakovan u skladu sa odredbama pravilnika, u primarnu, a potom i sekundarnu ambalažu;

3) Smešten u prevozni prostor odvojen od vozača i saputnika.

Vozila za transport opasnog medicinskog otpada redovno se čiste i dezinfikuju.

Skladištenje medicinskog otpada

Mesto za skladištenje otpada treba da je:

1) odgovarajuće veličine;

2) sa obezbeđenim dovodom i odvodom vode za potrebe čišćenja i održavanja;

3) sa vidljivo označenim natpisom o nameni prostora, zabrani ulaska neovlašćenim licima, kao i upozorenjem o mogućnosti ugrožavanja zdravlja ljudi;

4) izgrađen tako da ima nepropusne i otporne podne površine, kao i glatke zidne površine koje se lako čiste i dezinfikuju;

5) lako dostupan osoblju zdravstvene službe zaduženom za upravljanje otpadom;

6) zaključan, čime se sprečava pristup neovlašćenim licima;

7) lako dostupan kolicima ili kontejnerima za sakupljanje otpada unutar zdravstvene službe i vozilima za transport otpada;

8) nedostupan životinjama i drugim prenosnicima infektivnih agenasa;

9) dobro osvetljen i sa obezbeđenom prirodnom ili veštačkom ventilacijom;

10) sa obezbeđenom zaštitom od atmosferskih uticaja;

11) dovoljno udaljen od skladišta sveže hrane i mesta za pripremu hrane, puteva pacijenata i posetilaca;

12) sa obezbeđenom protivpožarnom zaštitom u skladu sa posebnim propisima.

Mesto za skladištenje infektivnog otpada dezinfikuje se najmanje jednom nedeljno, a po potrebi i češće.

Hemijski otpad različitog sastava skladištiti se odvojeno da bi se izbegle neželjene hemijske reakcije.

Farmaceutski otpad skladišti se u prostoriji ili objektu odvojeno od upotrebljivih farmaceutskih proizvoda, u skladu sa propisanim uslovima.

Neupotrebljivi lekovi iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita skladište se u posebnom prostoru ili prostoriji tih objekata.

Prosuti, kontaminirani lekovi, kao i pakovanja koja sadrže ostatke lekova iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita, pre skladištenja, pakuju se u odgovarajuću ambalažu na mestu nastanka i sa njima se dalje postupa u skladu sa pravilnikom.

Citotoksični i citostatički otpad se skladišti u posebnom prostoru, prostoriji ili objektu odvojeno od ostalih vrsta medicinskog otpada.

Imajući u vidu navedene činjenice možemo zaključiti da je potrebno posvetiti više pažnje, sredstava, znanja za upravljanje medicinskim otpadom.

Dobro upravljanje medicinskim otpadom je od značaja za sva živa bića, životnu sredinu s toga krenimo odmah.

Izvor:

http://www.iswa.org/uploads/tx_iswaknowledgebase/S23-_Poznic.pdf

http://www.komorabiohemsrbije.org.rs/pdf/vodic_medicinski_otpad,.pdf

http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_upravljanju_medicinskim_otpadom.html

Advertisements