EE otpad

E otpad
Izvorhttp://www.czk-jastrebarsko.hr

Razvoj tehnologija je olakšao mnoge proizvodne procese, i olakšao rad. Međutim, njegove količine i neodgovarajuće odlaganje može da ugrozi životnu sredinu, jer često e-otpad sadži otrovne i zapaljive supstance.

Električna i elektronska oprema predstavlja sve proizvode koji su za svoj rad u potpunosti zavisni od električne energije.

EE-otpad se najčešće stvara u domaćinstvima nakon kvarova ili zamene postojećih uređaja, velika i mala preduzeća, držvavne institucije ali  i proizvođači originalne opreme.

EE-otpad je vrlo rasprostranjen i raznovrstan. Električni i elektoronski otpad (EE-otpad) je otpadna električna i elektronska oprema, elektronski otpad iz domaćinstva koji se može smatrati opasnim.

U čemu je problem sa ee-otpadom?

 1. Sadrži otrovne, zapaljive supstance;
 2. Često sadrži dosta retkih i deficitarnih supstanci;
 3. Zagađuje životnu sredinu;
 4. Povećavaju se količine otpada na deponijama, i često se odlaže nepropisno.

 

Postoji nekoliko katregorija električnog i elektronskog otpada:

 1. RAZRED (veliki kućni aparati): fružideri, zamrzivači, veš mašine, mašina za sušenje veša, mikrotalasne peći, električni radijatori, bojleri;
 2. RAZRED  (mali kućni aparati) : usisivači, aparat za kafu, tosteri, uređaji za šivanje, fen, uređaji za brijanje;
 3. RAZRED (oprema za IT i telekomunikacije): računari, kopir mašine, telefoni (mobilni i bežični);
 4. RAZRED (oprema široke potrošnje za razonodu): radio aparati, TV aparati, video-kamere, muzički instrumenti;
 5. RAZRED (oprema za osvetljenje): fluoroscentne sijalice, sijalice visokog pritiska, sijalice sa žarećom niti;
 6. RAZRED (električni uređaji) bušilice, testere, oprema za mlevenje;
 7. RAZRED ( igračke za rekreaciju,razonodu): električni vozići i automobili, ručne konzole za video igre, automati za igranje na metalni novac;
 8. RAZRED (medicinski pomoćni aparati) radioterapisjka oprema, kardiološki uređaji, plućni ventilatori, uređaji nuklearne medicine, aparati za nalizu;
 9. RAZRED (instrumenti za praććenje i nadzor): detektori dima, termostati, regulatori zagrevanja;
 10. RAZRED (automati): automati za tople napitke, automati za čvrste proizvode, bankomat..
ee otpad
Izvor: http://naviku-usvojimo.hr/vrste-otpada/ee-otpad/

EE-otpad možemo podeliti na opasan i neopasan.

Otrovne materije koje možemo sresti u ee-otpadu a koje negativno deluju na zdravlje ljudi I životnu sredinu:

– SELEN se nalazi u foto bubnju fotokopir aparata. Izlaganje prevelikm koncentracijama može se izazvati opadanje kose, oštećenju noktiju i poremeće centraajlnog nervnog sistema. 

– PVC, BERILIJUM, HROM I ARSEN se nalaze kao sastavni deo komponenti standardnog kompijutera. Svaki od ovih elemenata može izazvati respiratorne smetnje. 

– KADMIJUM se nalazi u CRT ekranima, punjivim baterijama, tonerima i mastilu za dopunu tonera. Kadmijum može uticati na promenu gustine kostiju i izazvati oštećenja bubrega. 

– OLOVO  se nalazi u staklenom delu ekrana kompijutera i pri lomu stakla oslobađa se prašina koja može sadržati olovo. Ako prašina dospe u organizam čoveka izaziva  ozbiljna oštećenja mozga, nervnog  i krvnog sistema. Deca su posebno osetljiva kategorija. 

-BARIJUM se nalazi u pločama CRT-a, ako dospe u ljudski organizam izaziva mišićnu slabost, oticanje mozga, oštećenja srca, jetre i slezine i izaziva povišeni krvni pritisak. 

– TRIHLORETILEN  je vro toksičan industrijski rastvarač koji izaziva opasna oštećenja jetre i bubrega. Posebno su izložene zajednice koje žive u neposrednoj blizini industrijskih zona, gde voda koju koriste za piće može biti kontaminirana ovim rastvaračem.

– BROMIRANI DERIVATI UGLJOVODONIKA koji se koriste u procesima spajanja plastike smatraju se vrlo opasnim jer utiču na promenu hormonalnog statusa organizma i reproduktivnog sistema. Njihovim sagorevanjem oslobađa se opasan gas dioksin. 

-POLIHLORIRANI BIFENILI (PCB)  su imali veliku upotrebu u proizvodnji transformatora i kondenzatora, bez obzira što se više ne koriste u proizvodnji, još se mogu naći u odbačenim elektronskim uređajima. PCB-i su vrlo toksični i utiču na jetru, nervni i reproduktivni sistem i mogu izazvati karcinom. 

– ŽIVA je opasna jer se vrlo lako taloži u živim organizmima kroz lanac ishrane, a najčešće preko riba. Može prouzrokovati oštećenja raznih organa (mozga, burega, kao i fetusa). Ima je senzorima, relejima, termostatima, mobilnim uređajima, baterijama, LCD ekranima….

– BROMIRANI INHIBITORI GORENJA (BFR) koriste se u plastičnim kućištima radi sprečavanja zapaljivosti.

Bez obzira na današnja znanja ee-otpad i dalje uglavnom završava na deponijama, čime se dovodi do zagađenja životne sredine. Emisije štetnih gasova i isparenja koja su i posledica nekontrolisanih požara, takođe, ugrožavaju zdravlje kako radnika na deponiji tako i ostalog stanovništva.

Odlaganje ee-otpada na deponijama je jedan od najčešćih načina za njegovo odlaganje ali ne i najefikasnije.

Proizvođači bi trebali da proizvode „čistije“ tehnologije, da proizvodi budu kvalitetniji ali i da primaju nazad svoje proizvode, radi ponovnog iskorišćavanja a time i  smanjenja količina otpada i zaštita životne sredine.

Uvek treba da se zapitamo, kako ja mogu doprineti smanjenju zagađenju. To svi možemo, svi imamo izbor. Samo se razlikujemo po odlukama koje donesemo.

reciklaža ee-otpada
Izvor: http://www.greentank.ba

Reference:

https://zivotnasredinabynatasa.blogspot.rs/2017/04/upravljanje-e-otpadom.html

http://www.protecta.org.rs/public_docs/Brosura-za-javno-zagovaranje-za-E-otpad.pdf

http://www.ekometal.com/elektronski-otpad

https://racunarstvoiinformatika.wordpress.com/2012/01/22/elektronski-i-elektricni-otpad/

 

 

Advertisements